To give you the best possible experience, this site uses cookies. Using your site means your agree to our use of cookies. We have published a new cookies policy, which you should need to find out more about the cookies we use. View Cookies Policy.

Regulamin

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest firma KODUS  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem REGON 690659026, numer NIP 8131670343 o numerze rachunku bankowego ING BANK ŚLĄSKI 23 1050 1562 1000 0092 3564 4938 zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.
 2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.dexpol.com

Adres pocztowy Sklepu:
KODUS 
36-002 TRZEBOWNISKO ,JASIONKA 747H
Telefon komórkowy +48 737 493 535
e-mail kodussc@gmail.com

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.dexpol.com
 3. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną.
 5. Regulamin został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 2
Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Zamówień można dokonać telefonicznie, bez konieczności rejestracji w systemie elektronicznym.
 3. Wybór formy telefonicznej wiąże się z koniecznością podania adresu mailowego, na który zostanie przesłany regulamin sklepu internetowego  wraz z załącznikami oraz umowa sprzedaży.
 4. Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego www.dexpol.com poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (adres e-mail oraz hasło). Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich danych adresowych, kontaktowych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. przewidywanego czasu dostawy.
 7. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie email.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).
 13. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej .
 14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

§ 3
Artykuły dostępne w Sklepie

 1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania ilości sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.
 2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.
 3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

§ 4
Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przelewem na numer konta bankowego ING BANK ŚLĄSKI 23 1050 1562 1000 0092 3564 4938 podawany w mailu z potwierdzeniem zamówienia,
  2. za zaliczeniem pocztowym, to jest gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej,
  3. gotówką, w przypadku odbioru osobistego,
  4. kartą kredytową,
  5. e-przelewem.
   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
 3. Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.

§ 5
Dostawa

 1. Zamówione artykuły zostaną dostarczone do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient ma prawo wyboru - w granicach określonych treścią formularza zamówienia - sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej, celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 5. W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach. O powyższym klient zostanie niezwłocznie poinformowany, jednocześnie zostanie mu przedstawione wyliczenie kosztów związanych z transportem w osobnych partiach – który to transport może być w takim wypadku droższy. Po przekazaniu ww. informacji klient będzie miał prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia bądź wyrazić zgodę na zaproponowane warunki.
 6. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości ,gabarytu itp.

§ 6
Odbiór przesyłki

 1. Przy odbiorze przesyłki, klient proszony jest o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera i w razie uszkodzeń spisania protokołu szkody. Jeżeli klient zauważy uszkodzenie przesyłki po wyjściu kuriera należy zgłosić to firmie kurierskiej. Spisanie protokołu szkody ma szczególne znaczenie dla sprzedawcy przy dochodzeniu roszczeń od firmy kurierskiej za uszkodzenie przesyłki podczas przewozu z winy przewoźnika.
 2. W przypadku, gdy paczka posiada widoczne, zewnętrzne ślady uszkodzenia, wówczas klient ma prawo otworzyć przesyłkę przed podpisaniem dokumentów odbioru i wówczas konieczne jest spisanie dokumentu, tzw. protokołu otwarcia przesyłki.
 3. Postanowienia pkt 1 i 2 nie wpływają na uprawnienia klienta względem sprzedawcy, a służą jedynie ułatwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń sprzedawcy od firmy kurierskiej.

§ 7
Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane pracownikowi firmy kurierskiej.
 2. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji.
 3. W przypadku reklamacji (na podstawie gwarancji) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w takim wypadku będzie określał dokument gwarancji.
 4. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko sprzedawcy.

§ 8
Rękojmia

 1. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez:
  1. naprawienie towaru
  2. wymianę na towar wolny od wad
  3. obniżenie ceny zakupionego towaru
  4. odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.
 2. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy:
  1. jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę
  2. wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: KODUS 35-317 RZESZÓW UL.BUDZIWOJSKA 36 , tel kontaktowy.48 737 493 535 ,Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku reklamacji zasadnej firma KODUS zwraca koszt dostawy reklamowanego towaru, a także odsyła reklamowany towar na własny koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  1. uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  2. uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
  3. towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,

§ 9
Wymiana

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 10 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą odmowy wymiany towaru.
 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru).
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
 5. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący.
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 7. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
 8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e mail:kodussc@gmail.com

§ 10
Zwrot zamówienia - prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie do KODUS , przed upływem w/w terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy sporządzić według wzoru podanego w załączniku do powyższego regulaminu i wysłać na adres: KODUS 36-002 Trzebownisko ,Stobierna 747H bądź na adres e-mailowy: kodussc@gmail.com
 4. Klient nie ponosi kosztów wysyłki związanych z odstąpieniem od umowy, jeżeli wybrał on najtańszy sposób dostawy przy zakupie towaru. W odmiennym przypadku sprzedawca pokrywa koszty wysyłki wyłącznie do wysokości najtańszej formy dostawy.
 5. Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopię dowodu zakupu.
 8. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie swojego adresu e-mail firmom zewnętrznym oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz firmy zewnętrzne moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
 3. „Klient dokonujący zakupu w sklepie po zaznaczeniu specjalnego check-boxa wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.dexpol.com/ oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.dexpol.com/
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej kodussc@gmail.com. lub telefonicznie pod numer telefonu +48 737 493 535 Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.

Załączniki:
Załącznik nr 1

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez
-adres pocztowy - 36-002 Trzebownisko ,Stobierna 747H
-.tel.kom.737 493 535
-e-mail kodussc@gmail.com
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Adresat

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy z dnia ……………………….. odebranych w dniu ……………………………………..Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) ………………………………………………………………
Data…………………..(*) Niepotrzebne skreślić.